محلول تنظیم کننده pH آب استخر هیپوپاک

تنظیم pH آب استخر یکی از مهمترین عواملی است که بر کیفیت و بهداشت آب استخر تأثیر دارد. سطح pH نشان دهنده آن است که آب در هر زمان معین چقدر اسیدی یا قلیایی است.

استاندارد pH آب استخر در دامنه مطلوب بین 7.2 تا 7.6 می باشد چرا که گندزدایی آب در این طیف مؤثر می باشد. اگر سطح pH آب بالاتر از 7.6 باشد باعث کاهش قدرت کشندگی کلر، شکل گرفتن رسوب بر روی تجهیزات، تیره شدن رنگ آب و سوزش چشم و پوست شناگران می شود.

حال اگر pH کمتر از 7 باشد باعث کاهش کارایی کلر، تخریب سیمان و ملات دیواره ها توسط آب، خردگی تجهیزات، ضدعفونی کردن بیش از حد مورد نیاز، سوزش چشم و پوست شناگران می شود. مقدار pH می‌تواند تأثیر زیادی بر کیفیت و بهداشت آب استخر داشته باشد.

محلول تنظیم کننده pH آب استخر هیپوپاک مطابق آخرین استاندارهای روز دنیا تولید شده است. این محلول جهت استفاده در استخر های عمومی و شخصی تولید شده است. این محصول ضمن پاسخگویی به نیاز کاربران مبنی بر متعادل نگه داشتن PH آب استخر، مقرون به صرفه و قابل دسترس است.

محلول تنظیم کننده pH آب استخر

دامنه کاربرد

  • تنظیم pH برای پیشگیری از آلودگی در استخرهای تازه پر شده
  • تنظیم pH برای درمان آب استخرهای آلوده

مزایا

- بهبود عملکرد کلر

- جلوگیری از تیره شدن رنگ آب

- جلوگیری از سوزش پوست و چشم شناگر

- افزایش طول عمر فیلتر

- مقرون به صرفه بودن

- استفاده آسان

-عدم خوردگی تجهیزات

- قابل دسترس

دستوالعمل مصرف

روش استفاده از محلول تنظیم کننده pH جهت پیشگیری از آلودگی آب استخرهای تازه پر شده و احیاء آب استخرهای آلوده

  • ابتدا میزان pH آب استخر را با استفاده از کیت سنجش اندازه گیری نمایید.
  • حد مطلوب pH بین 7.2 تا 7.6 می باشد.تنظیم بودن میزان pH منجر به مصرف بهینه قرص کلر می گردد.
  • در صورت عدم تنظیم pH براساس جدول زیر محلول تنظیم کننده pH هیپوپاک را در نقاط مختلف استخر روی سطح آب اضافه کنید.

جداول هیپوپاک پمپ استخر را روشن کنید و 30 دقیقه در موقعیت سیرکوله قرار دهید. دوباره pH آب را اندازه گیری نمایید تا در بازه 7.2 تا 7.6 قرار گیرد.

  • هر هفته میزان pH را کنترل نمایید تا در رنج مورد نظر باشد.